Hur lång tid tar en ADHD-utredning?

Hem / Hur lång tid tar en ADHD-utredning?

Generellt kan en ADHD-utredning ta allt från några veckor till flera månader. Utredningens längd kan dock variera beroende på flera faktorer såsom tillgänglighet hos vårdgivare, komplexiteten i varje enskilt fall och regionens resurser.

Det är viktigt att förstå att en grundlig utredning är avgörande för att säkerställa en korrekt diagnos och lämplig behandlingsplan. Tidsåtgången bör därför ses som en investering i att få en noggrann och korrekt bedömning av patientens situation.

Hur många besök krävs?

Antalet besök som krävs för en ADHD-utredning varierar beroende på individens situation och den specifika vårdinrättningens protokoll. I genomsnitt kan det handla om 3 till 5 besök, men i vissa fall kan fler besök vara nödvändiga. Dessa besök kan innefatta:

 1. Första konsultation: Ett initialt möte för att diskutera symtom och samla in grundläggande information.
 2. Uppföljningsmöten: Dessa möten syftar till att samla mer detaljerad information genom intervjuer, frågeformulär och diskussioner om patientens medicinska och psykologiska historia.
 3. Tester och utvärderingar: Neuropsykologiska tester kan genomföras för att bedöma uppmärksamhet, impulsivitet, och andra kognitiva funktioner.
 4. Sammanställning och genomgång av resultat: Ett möte för att gå igenom testresultaten och diskutera eventuella diagnoser och rekommendationer.
 5. Uppföljning efter diagnos: Ytterligare möten kan behövas för att diskutera behandlingsalternativ och uppföljningsplaner.

Det är viktigt att notera att varje persons utredningsprocess är unik, och antalet besök kan variera beroende på individens specifika behov och hur utredningsprocessen framskrider.

Hur går en ADHD-undersökning till?

En undersökning för ADHD involverar flera steg och kan variera beroende på vårdinrättning och individens behov. Här är en allmän översikt över hur en undersökning kan gå till:

 1. Inledande konsultation: Undersökningen inleds oftast med ett möte där patienten och vårdgivaren diskuterar symtom och tidigare medicinsk och psykologisk historia. Detta möte kan också användas för att fastställa om det finns ett behov av en utredning.
 2. Intervjuer: Vårdgivaren kan genomföra intervjuer med patienten och, om möjligt, med personens närstående för att få en helhetsbild av symtomen och hur de påverkar vardagen.
 3. Neuropsykologiska tester: Specialiserade tester och bedömningar utförs för att utvärdera kognitiva funktioner såsom uppmärksamhet, arbetsminne och impulskontroll. Dessa tester kan hjälpa till att fastställa diagnosen.
 4. Självskattningsformulär: Patienten ombeds ibland att fylla i självskattningsformulär som ger ytterligare insikt i symtom och hur de påverkar patientens liv.
 5. Familje- och miljöutvärdering: Det kan vara viktigt att förstå patientens livssituation och eventuella stressfaktorer eller svårigheter i hemmet eller skolan.
 6. Sammanställning och diagnos: Efter att alla uppgifter har samlats in och utvärderats gör vårdgivaren en sammanställning och fastställer en diagnos om det är relevant. Det kan också vara fallet att andra diagnoser eller tillstånd utesluts.
 7. Behandlingsplan: Om en diagnos fastställs, diskuterar vårdgivaren behandlingsalternativ, inklusive terapi och medicinering om det är lämpligt. En behandlingsplan utformas tillsammans med patienten.

Det är viktigt att förstå att varje ADHD-undersökning är unik och anpassad till individens behov. Processen är utformad för att säkerställa en korrekt diagnos och en lämplig behandlingsplan.

Vilka frågor ställs i en utredning?

I en utredning ställs en rad olika frågor för att bedöma symtom och livssituation. De vanliga frågorna kan vara:

 1. Symtomfrågor: Vårdgivaren kommer att fråga om de symtom som personen upplever, såsom svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet. Det är viktigt att vara ärlig och tydlig i beskrivningen av symtomen.
 2. Historia av symtom: Det kan vara viktigt att diskutera när symtomen först uppträdde och hur de har utvecklats över tid. Det kan också vara relevant att prata om hur symtomen påverkar vardagen och olika livsområden.
 3. Familjehistoria: Vårdgivaren kan fråga om det finns andra i familjen med liknande symtom eller diagnoser, eftersom ADHD kan ha en genetisk komponent.
 4. Utbildning och arbete: Frågor om utbildning och arbete kan ingå för att bedöma hur symtomen påverkar prestation och anpassning i dessa miljöer.
 5. Mental hälsa: Det är vanligt att diskutera eventuella andra psykiska hälsoproblem eller ångeststörningar som personen kan ha, eftersom dessa kan samexistera med diagnosen.
 6. Medicinering och behandlingar: Om personen tidigare har provat behandlingar eller mediciner för sina symtom, kan detta vara relevant att diskutera.
 7. Dagliga rutiner: Frågor om dagliga rutiner och hur personen hanterar sina symtom i vardagen kan också ingå.

Det är viktigt att förbereda sig för utredningen genom att tänka på och vara beredd att diskutera dessa frågor öppet och ärligt med vårdgivaren.

Hur många som utreds får diagnos?

Andelen personer som får en diagnos efter en utredning kan variera. Det finns flera faktorer som påverkar utfallet, inklusive svårighetsgraden av symtomen och kvaliteten på utredningen. Här är några generella riktlinjer:

Barn och ungdomar

Hos barn och ungdomar är det vanligt att en ADHD-diagnos ställs tidigare om symtomen är tydliga och påverkar skolgång och vardagsliv. Många barn och ungdomar som utreds får en diagnos och kan dra nytta av tidig utredning.

Vuxna

Diagnosen hos vuxna är mer komplicerad då symtomen kan vara mindre tydliga eller förklädda som andra problem. Det kan ta längre tid att ställa diagnosen hos vuxna, och vissa får den först senare i livet.

Kvalitet på utredningen

En noggrann och omfattande utredning ökar chanserna att få en korrekt diagnos. Det är viktigt att utredningen inkluderar neuropsykologiska tester, intervjuer och en noggrann bedömning av symtom.

Andra faktorer

Andra faktorer som kan påverka diagnosutfallet inkluderar eventuell samexistens av andra medicinska eller psykiska tillstånd och hur väl patienten svarar på behandling om en sådan inleds.