Vad är ADHD?

Hem / Vad är ADHD?

ADHD, som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neurobiologisk störning som kännetecknas av svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet och i vissa fall överaktivitet. Dessa symtom kan påverka en persons dagliga liv och relationer.

De vanligaste symtomen

  • Koncentrationssvårigheter - uppgifter som inte är intressanta och att avsluta påbörjade aktiviteter kan vara svårt.
  • Hyperaktivitet - kan visa sig som svårigheter i att sitta stilla under längre tid och känsla av rastlöshet.
  • Impulsivitet - kan innebära förhastade beslut, problem att vänta på sin tur och att agera utan att tänka efter först.

Det är viktigt att komma ihåg att symptomen och deras intensitet varierar från individ till individ, och det som är utmanande för en person kanske inte är ett problem för en annan. Dessutom kan symtomen förändras över tid, särskilt när barn med ADHD blir vuxna.

Vad är orsaken till ADHD?

Orsakerna är inte helt förstådda, men forskning tyder på en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Enligt 1177.se spelar genetik en betydande roll; risken att utveckla diagnosen är högre hos personer som har en familjehistoria av tillståndet. Det finns även indikationer på att vissa faktorer under graviditet och tidig barndom, såsom låg födelsevikt, exponering för tobaksrök och alkohol under graviditeten, och hjärnskador, kan öka risken för diagnosen.

Det är viktigt att understryka att diagnosen inte orsakas av dåligt föräldraskap, dålig kost eller brist på disciplin. Även om dessa faktorer kan påverka beteendet hos alla barn, ligger grundorsaken i hjärnans neurobiologi och är inte direkt relaterad till dessa yttre faktorer.

ADHD-utredning för vuxen

En ADHD-utredning för vuxna är en noggrann process som syftar till att fastställa om en person uppfyller kriterierna. Utredningen innefattar vanligtvis samtal med en psykiatriker eller psykolog, där patientens medicinska historia, beteendemönster och nuvarande symtom diskuteras. Det kan också innefatta att fylla i frågeformulär och genomgå psykologiska tester för att bedöma uppmärksamhets- och impulsivitetsnivåer.

En viktig del av utredningen är att samla information från olika källor, som familjemedlemmar eller nära vänner, för att få en helhetsbild av individens beteende över tid. Detta är särskilt viktigt eftersom symtomen måste ha funnits sedan barndomen. Läkare kan också begära medicinsk utvärdering för att utesluta andra medicinska tillstånd som kan ha liknande symtom.

Utredningen är skräddarsydd för varje individ och tar hänsyn till personens unika situation och bakgrund. Målet är att tillhandahålla en noggrann diagnos och riktade rekommendationer för behandling och hantering.

ADHD-utredning för barn

ADHD-utredning för barn innebär en noggrann bedömning av barnets beteende och utveckling. Processen börjar ofta med föräldrarnas eller vårdnadshavarnas observationer av barnets beteende i hemmet och skolan. Läkare eller psykologer genomför intervjuer och utvärderingar med barnet och dess föräldrar för att få en omfattande förståelse för barnets beteendemönster, sociala interaktioner och akademiska prestationer.

Utöver intervjuer kan standardiserade beteendebedömningsverktyg och frågeformulär användas för att bedöma barnets symtom i jämförelse med typiska utvecklingsmönster för barnets ålder. Skolrapporter och lärarbedömningar kan också vara viktiga för att få en fullständig bild av barnets funktion i olika miljöer.

En viktig aspekt av utredningen är att utesluta andra möjliga orsaker till barnets beteende, som inlärningssvårigheter, hörsel- eller synproblem, eller andra psykiska hälsotillstånd. En noggrann medicinsk utvärdering kan också genomföras för att identifiera eventuella fysiska hälsoproblem.

Målet med utredningen för barn är att ge en korrekt diagnos och utforma en individanpassad behandlingsplan som kan inkludera beteendeterapi, pedagogiskt stöd och ibland medicinering.

Hur är en person med diagnosen?

Enligt regionuppsala.se är vanliga kännetecken koncentrationssvårigheter, vilket kan yttra sig som att lätt bli distraherad och ha problem med att fokusera på uppgifter som inte är intressanta. Hyperaktivitet kan också vara ett drag, där individen kan verka rastlös, ofta rör på sig och har svårigheter att sitta stilla.

Impulsivitet är en annan central aspekt, som kan innebära att personen agerar utan att tänka igenom konsekvenserna, vilket kan leda till problem i sociala sammanhang och vid beslutsfattande. Det är dock viktigt att notera att inte alla med diagnosen visar dessa tecken, utan att det är högst individuellt.

Personer med diagnosen kan även ha styrkor som kreativitet, förmågan att tänka utanför ramarna och en hög energinivå. Dessa egenskaper, när de används på rätt sätt, kan vara mycket fördelaktiga i vissa yrken och aktiviteter.

Vad kostar en utredning?

Kostnaden varierar beroende på om den sker privat eller via offentlig vård.

Privat utredning

I privat vård ligger priset generellt mellan cirka 21 995 kr till 34 000 kr för en vuxen, beroende på klinik och omfattningen av utredningen.

Exempel på priser från olika privata vårdgivare inkluderar:

  • Mindler: från 29 000 kr.
  • ADHDonline: 25 500 kr för vuxna, 29 500 kr för barn (13–18 år)
  • Bonliva Care: 34 000 kr.
  • Sveapsykologerna: från 29 995 kr och uppåt.
  • Psykiatrispecialisterna: Introduktionspris från 21 995 kr (ordinarie pris 29 000 kr)

Offentlig vård

För utredning inom offentlig vård, som kan genomföras på platser som barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM), habiliteringar, vuxenpsykiatrin eller via privata vårdgivare på uppdrag av regionen, kan kostnaden variera. Generellt tar många mottagningar den vanliga patientavgiften för varje besök, som omfattas av högkostnadsskyddet.

Hur lång tid tar en utredning?

En utredning kan variera i tidslängd beroende på flera faktorer, som tillgängliga resurser och individens specifika situation. I genomsnitt kan en sådan utredning ta mellan 3 till 6 månader. Det är dock viktigt att notera att vissa fall kan kräva längre tid, speciellt om det finns behov av omfattande tester eller om det finns samtidiga tillstånd som också behöver utredas. Få mer ingående svar på frågan ”Hur lång tid tar en ADHD-utredning” och många fler frågor om diagnosen här.